ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม "การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67"
ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น

รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ โรงเรียนอำนาจเจริญ

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น  ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ

รายการ

รางวัล

นักเรียน

ครู

1

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"

ม.1-ม.3

รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๒

1. เด็กชายฐิตตินันท์  บุญราช
 

1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 

2

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

ม.4-ม.6

รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๑

1. นายเจตน์  อินทร์อร่าม
 

1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 

3

การแข่งขัน

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงตรียานุช  บุตรภักดี
 

1. นายนคร  วุฒิเสลา
 

4

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล

ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงญานิศา  กะมุทา
 

1. นายนคร  วุฒิเสลา
 

5

การแข่งขันขับร้องเพลง

พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง

 ม.4-ม.6

รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๒

1. นางสาวจิราพร  พรมสาร
 

1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
 

 

 

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เหรียญทอง 24  เหรียญเงิน 2  รวม 26 เหรียญ

ลำดับ

รายการ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"

ม.1-ม.3

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 2

1. เด็กชายฐิตตินันท์  บุญราช
ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 

2

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"

 ม.4-ม.6

เหรียญทอง

1นางสาวสุดารัตน์  เหมือนเหลา

1. นางสุรีพร  สุนทรักษ์

3

การแข่งขัน

สร้างสรรค์ภาพวยการปะติดม.1-ม.3

เหรียญทอง

1. เด็กหญิงษิตาพร  ดวงศรี
2. เด็กหญิงอลิศา  บุญเรือง

1. นางสาววันวิสา  ภาระวงษ์
2. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์

4

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

เหรียญทอง

1. นายทัตพงษ์   ไชยสัตย์
2. นายภานุสรณ์    ทองคำพงษ์
3. นายสามารถ   จันทรภรณ์

1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
2. 
นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ

5

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

เหรียญทอง

1. เด็กชายณรงเดช  บุญแจ้ง

1. นายวินัย  ใจเอื้อ

6

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

ม.4-ม.6

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1

1.      นายเจตน์  อินทร์อร่าม

ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

1. นายวินัย  ใจเอื้อ

7

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

เหรียญทอง

1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีวะวงศ์
2. เด็กชายภูชิสส์  กิมยงค์
3. เด็กชายศาสตรา  ศิริสวัสดิ์
4. เด็กชายอนุวัฒน์  มูลกิจ
5. เด็กชายอัจฉริยะ  แผ่นทอง

1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
3. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 

8

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

เหรียญทอง

1. นายจักรกฤษ  จันดาวงศ์
2. นายชินวัตร  บุญอนันต์
3. นายนัทธพงศ์  แสงเพชร
4. นายบารมี  ศรีธัญรัตน์
5. นายวรโชติ  มีลา
6. นายศตวรรษ  คำตัน

1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นายวินัย  ใจเอื้อ
3. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 

9

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประเภทชาย ม.1-ม.3

เหรียญทอง

1. เด็กชายธนกฤต  เรืองแสน
 

1. นายนคร  วุฒิเสลา

10

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1

1. เด็กหญิงตรียานุช  บุตรภักดี
 ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

1. นายนคร  วุฒิเสลา
 

11

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ม.1-ม.3

เหรียญทอง

1. เด็กชายเกียรติพงษ์  เบ้าทอง
 

1. นายนคร  วุฒิเสลา
 

12

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ม.4-ม.6

เหรียญทอง

1. นายอนุชาติ  อาลัยรักษ์
 

1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 

13

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง ม.4-ม.6

เหรียญทอง

1. นางสาวภัสสร  ทำนุ
 

1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 

14

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล

ประเภทชาย ม.1-ม.3

เหรียญทอง

1. เด็กชายภูชิสส์  กิมยงค์
 

1. นายนคร  วุฒิเสลา
 

15

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล

ประเภทหญิงม.1-ม.3

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1

1.เด็กหญิงญานิศา  กะมุทา

  ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

1. นายนคร  วุฒิเสลา
 

16

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย ม.1-ม.3

เหรียญทอง

1. เด็กชาย เกียรติพงษ์  เบ้าทอง
 

1. นายนคร  วุฒิเสลา
 

 

17

 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

 

เหรียญทอง

 

1. นายอลงกรณ์  นราไชย
 

 

1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 

18

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

เหรียญทอง

1. เด็กหญิงญานิศา  กะมุทา
 

1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 

19

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. นางสาวจิราพร  พรมสาร
ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 

20

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ม.1-ม.3

เหรียญเงิน

1. เด็กหญิงชนม์นิภา   กินาวงศ์
2. เด็กหญิงนวตา   สารจิตต์
3. เด็กหญิงพรพรรษา   ธนาคุณ
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทันจิตร
5. เด็กหญิงวรัญญา   พรมจันทร์
6. 
เด็กหญิงศศิมา    คงทนศิวะกุล
7. เด็กหญิงอริสา   ก้อนทอง
8. เด็กหญิงอัญชลี   สุภิวงศ์
 

1. นางสาวปฏิมาพร   พูลศิริ
2. นางสาวโสริยา   พูลศิริ
3. นางสุจิตรา  ฤาชัย
4. นายตรีปักกัน    มูลจันดา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปวัฒนธรรมอิสาน

 

 

21

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง

ม.4-ม.6

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. นางสาววราภรณ์  ราชชมภู
 

1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 

22

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด

 ม.1-ม.3

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
 

1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 

23

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ

ม.1-ม.3

เหรียญทอง

1. เด็กชายพีระพล  ไพจิตร
 

1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 

24

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ

ม.4-ม.6

เหรียญทอง

1. นายประพันธ์  จำปานิล
 

1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 

25

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน

ม.1-ม.3

เหรียญทอง

1. เด็กชายชนาธิป  จันดา
 

1. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
 

26

การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)

ม.1-ม.6

เหรียญทอง

1นางสาวกัลญาณี  สายสิงห์
2. เด็กชายจิรัฏติกาล  สายสิงห์
3เด็กหญิงชนม์นิภา  กินาวงศ์
4. เด็กชายชนาธิป  จันดา
5. เด็กชายฐานรงค์  ตาทอง
6. นางสาวณัชชา  ภิญโญรวิภาส

7นางสาวณัฐธิดา  นภรัตน์ไพบูลย์
8
นายณัฐพงศ์  สระจันทร์
9. เด็กชายตนุภัทร  ดวงจันทร์
10. นางสาวธิดา  โคตรอาษา
11. นายนครินทร์  วินโย
12. เด็กหญิงนวตา  สารจิตต์
13. เด็กหญิงพรพรรษา  ธนาคุณ
14. นางสาวพัชรี   หม่อมสาระ 
15. เด็กชายพีรพล  ไพรจิตร
16. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทันจิตร
17. นางสาวมณีแสงดาว  ค้อมสิงห์
18. เด็กชายรัฐศาสตร์  วันทาพรม
19. เด็กหญิงลลิตา  หลาบนอก
20. เด็กหญิงวรัญญา  พรมจันทร์
21. นางสาวศศิประภา  ธารีภูมิ

 

1. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
2. นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
3. นางสาวโสริยา  พูลศิริ
4. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
5. นางสุจิตรา  ฤาชัย

 

นักเรียน..

22. เด็กหญิงศศิมา   คงทนศิวกุล
23. นายศิวกร  ทองโส
24. เด็กชายศุภกฤต  ไชยแสง
25. นางสาวอทิติยา  อภัยพันธ์

26. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทะกาญจน์
27. เด็กหญิงอริสา  ก้อนทอง
28. นางสาวอัจฉริยา  คตชลน
29. เด็กหญิงอัญชลี  สุภิวงศ์
30. เด็กชายเทพทัต  พรหมภูศิลาคม