ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน" ปีการศึกษา2561
ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปผลงานนักเรียน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

ประจำปีการศึกษา2561

ระดับชาติ

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"

 ม.1-ม.3

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายฐิตตินันท์  บุญราช
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 

2

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"

 ม.4-ม.6

ทอง

9

1. นางสาวฉัตรกมล  บุญโย
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 

3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ทอง

10

1.เด็กชายระพีพัฒน์  โทบุดดี2. เด็กหญิงวนัดดา  แสนทอง

1. นส.วันวิสา  ภาระวงษ์
 

4

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม

ม.1-ม.3

ทอง

29

1. เด็กชายกันตินันท์  กมลสาร
2. เด็กชายบัณฑิต  กาฬจันทร์
3. เด็กชายรัฐปกรณ์  อรอรรถ
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
2. นางแพรวระวี  แก้วบริบัตร
 

5

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม

ม.4-ม.6

ทอง

29

1. นายทัตพงศ์  ไชยสัตย์
2. นางสาวพิชชาพร  ทาชุมพร
3. นายภานุสรณ์  ทองคำพงษ์
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
2. นางแพรวระวี  แก้วบริบัตร
 

6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6

ทอง

15

1. นายเจริญศรี  พิมอินทร์

1. นายวินัย  ใจเอื้อ

7

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

 ม.4-ม.6

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 

8

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย

 ม.1-ม.3

เงิน

20

1. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  กีกอง
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 

9

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย

ม.4-ม.6

ทองแดง

35

1. นายนรากร  เหมือนเหลา
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 

10

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง

 ม.1-ม.3

ทอง

41

1. นายจักรพรรดิ์   ศรีวะวงศ์
2. นายณัฐธานนท์  บุญถูก
3. นายภูชิสส์  กิมยงค์
4. นายอนุวัฒน์  มูลจิตร
5. นายอัจฉริยะ  แผ่นทอง 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นายวินัย  ใจเอื้อ
3. นายนคร  วุฒิเสลา
 

11

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง

ม.4-ม.6

ทอง

4

1. นายชินวัตร  บุญอนันท์
2. นายบารมี  ศรีธัญรัตน์
3. นายวรโชติ  มีลา
4. นายศตวรรษ  คำตัน
5. นายศุภกร  บุญเมือง
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
2. นายวินัย  ใจเอื้อ
3. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
 

12

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

เงิน

59

1. นายอัครพล  นามบุญเรือง
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 

13

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

-

1. เด็กหญิงตรียานุช  บุตรภักดี
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 

14

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นายอนุชาติ  อาลัยรักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 

15

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

-

1. เด็กหญิงตรียานุช  บุตรภักดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 

16

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ทอง

23

1. นายภูชิสส์  กิมยงค์
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 

17

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

ทอง

15

1. นายอลงกรณ์  นราไชย
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 

18

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ทอง

20

1. นางสาวญาณิศา  กะมุทา
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 

19

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ทอง

28

1. นางสาวพิยดา  คำแพง
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 

20

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

ทอง

10

1. นายอลงกรณ์  นราไชย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 

21

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ทอง

25

1. นางสาวญาณิศา  กะมุทา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 

22

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ทอง

16

1. นางสาวพิยดา  คำแพง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 

23

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ทอง

17

1. เด็กหญิงชนม์นิภา  กินาวงศ์
2. เด็กหญิงนวตา  สารจิตต์
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทันจิตร
5. เด็กหญิงลลิตา  หลาบนอก
6. เด็กหญิงวรัญญา  พรมจันทร์
7. เด็กหญิงศศิมา  คงทนศิวะกุล
8. เด็กหญิงอัญชลี  สภิวงศ์
1. นางสาวโสริยา   พูลศิริ
2. นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
3. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
4. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 

24

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6

ทอง

11

1. นางสาววราภรณ์  ราชชมภู
 

1. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ

25

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6

ทอง

32

1. นายภูผา    กิ่งแก้ว 
 

1. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ

26

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

ทอง

17

1. เด็กชายรัฐศาสตร์   วันทาพรม

1. นางสาวปฏิมาพร   พูลศิริ

27

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

ทอง

10

1. เด็กชายชนาธิป  จันดา
 

1. นางสาวโสริยา   พูลศิริ 

28

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6

เงิน

35

1. นายกฤษดนัย   หวังผล
2. นางสาวกัญยาณี  สายสิงห์
3. เด็กชายจิรัฐติกาล   สายสิงห์
4. เด็กหญิงชนม์นิภา    กินาวงค์
5. เด็กชายชนาธิป  จันดา
6. นางสาวณัฐธิดา   นภรัตน์ไพบูลย์
7. นายณัฐพงศ์   สระจันทร์ 
8. เด็กหญิงธันญษพร  ยงยุทธ
9. นางสาวธิดา   โคตรอาษา
10. เด็กหญิงนวตา   สารจิตต์
11. นายนายนครินทร์   วินโย
12เด็กหญิงปัญญาพร   ศรีจันทร์
13. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทันจิตร
14. นายภูผา   กิ่งแก้ว 
15. น.ส.มณีแสงดาว   ค้อมสิงห์ 
16เด็กชายรัฐศาสตร์   วันทาพรม
17. เด็กหญิงลลิตา   หลาบนอก
18. เด็กหญิงวรัญญา  พรมจันทร์
19. นางสาวศศิประภา   ธารีภูมิ
20เด็กหญิงศศิมา   คงทนศิวะกุล

 

1. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
2. นางสาวปฏิมาพร    พูลศิริ 
3. นางสาวโสริยา  พูลศิริ
4. นายสุจิตรา  ฤๅชัย
5. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์

 

..นักเรียน..ต่อ
21เด็กชายศุภโชค   สาระพิชญ์ 
22นายอภิวัฒน์  จันทะกาญจน์
23. นางสาวอัจฉริยา   คตชลน 
24. เด็กหญิงอัญชลี   สุภิวงค์ 
25. นายเกษมสันติ์  มงคลกุล
26. เด็กชายเจษฎา   ขวัญจ่า
27. นายเทพทัต  พรหมภูศิลาคม 
28. เด็กชายเมธิชัย   แสงนวล

29เด็กชายเอกรินทร์   แก่นของ