บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                                                                                  
                                                            

  
นายไพฑูรย์  สุุนทรักษ์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                                                                         นางสาวอัญชลี  มีสุข
 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


                     
                     
                                                                            
                                นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ                                 นายวินัย  ใจเอื้อ                                       นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
                             วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                    วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                         วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


                                               
                              นายนคร  วุฒิเสลา                        นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ                     นางสาวแพรวระวี   บุญรำไพ
                     วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                                ตำแหน่ง   ครู         
 

                                           
                        นายสราวุธ  มุลสุมาลย์                      นางสาววันวิสา  ภาระวงษ์
                         ตำแหน่ง ครู                                             ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
   
  
                                    
Comments