บุคลากรในกลุ่มสาระฯศิลปะ

                                                                                     นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ
                                                                     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                                                                       วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


                                                                                      นางสาวอัญชลี  มีสุข
                                                                   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                                                                      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


                                                              
                         นายไพฑูรย์  สุุนทรักษ์                        นายวินัย  ใจเอื้อ                          นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
                  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ        วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ        วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


                                                                      
                                                นายนคร  วุฒิเสลา                                นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
                                         วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                     วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                    
  
                                    
Comments