ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรวิทยาลัยยเทคนิคกันทรลักษ์
ฝ่ายบริหาร
ผู้อำนวยการวิทยาลัย 1 คน
รองผู้อำนวยการ 4 คน
รวม 5 คน

บุคลากรทางการสอน
ข้าราชการครู 14 คน
พนักงานราชการครู 14 คน
ครูจ้างสอนประจำรายเดือน 43 คน
รวม 71 คน

บุคลากรสนับสนุนทางการสอน
เจ้าหน้าที่ 22 คน
ยามรักษาการ 1 คน
นักการ-ภารโรง 7 คน
รวม 30 คน

รวมบุคลากรทั้งหมด 106 คน

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 (งานบุคลากร)