โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ ประธานเปิดโครงการอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ให้กับคณะครูโรงเรียนอำนาจเจริญ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ ออนไลน์และออนไซต์ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC