นายไพฑูรย์ สุุนทรักษ์

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายคึกฤทธิ์ ชวลิต

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายวินัย ใจเอื้อ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายนคร วุฒิเสลา

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปฏิมาพร พูลศิริ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวโสริยา พูลศิริ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแพรวระวี บุญรำไพ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายศราวุธ มุลสุมาลย์

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาววันวิสา ภาระวงษ์

วิทยฐานะ ครู

นางสาวขวัญกมล บัวศรี

ครูอัตราจ้าง